UBEZPIECZENIE OC

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W
 
 
Ubezpieczenie OC
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają uprawnienia określone w ustawach. Obejmuje ono odpowiedzialność cywilną rzeczoznawcy za szkody, które zostały wyrządzone wskutek jego niewłaściwej działalności i zaniechań. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte musi zostać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem czynności zawodowych przez rzeczoznawcę. Minimalną sumą gwarancyjną jest 25 000,00 euro – przeliczona ona zostaje na złote według średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy, w którym umowa OC została zawarta. Rozporządzenie regulujące ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego weszło w życie z dniem 22.09.2004 roku, aktualnie przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 roku. Ubezpieczenie OC to podstawa w działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy, który zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC przede wszystkim spełnia swój obowiązek wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomości. Świadczenie zapewnia mu ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, która wiąże się z wykonywanym przez niego zawodem. Ponadto zwiększa wiarygodność i bezpieczeństwo współpracy – poszkodowana osoba trzecia otrzyma odszkodowanie, jeśli zakres wyrządzonych szkód przez rzeczoznawcę jest objęty przez ubezpieczenie.