UBEZPIECZENIE OC

LEKARZ STOMATOLOG UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ W:

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Art. 48a.
  1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    1. w zakładzie opieki zdrowotnej,
    2. w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej,
  2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
  3. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.
  4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.